Pháp Âm (Dharma) Thông Báo  Mới Liên Tông Tổ Kinh Sách Hộ Niệm Vấn Ðáp Liên Lạc  
 
 

Bài mới đăng 

Thông báo lịch trình các buổi tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm 2014
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (đến tập 177)  (còn tiếp)  
Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa  đã có đến 149 (còn tiếp)
Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 42 
Mới (còn tiếp) 
Kinh Vô Lượng Thọ (CS Vọng Tây) Tập 208 (còn tiếp)
Cư Sĩ DiệuÂm 48 tọa đàm "Qui tắc tu học của Ấn Quang đại sư"
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 132)-(66AB)  -  Mới (còn tiếp)
Kinh Vô Lượng Thọ giảng tại Mỹ Quốc  -
Tập 30 (1992)  Mới 
Các buổi tọa đàm của CS  Diệu Âm tại Âu Châu 2013 (Còn tiếp)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên  tập 60 hết
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đến tập 08 Mới (còn tiếp)
Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh  
80
hết !!!
Lễ kính chư Phật - Dương Thục Phương tập 5 ( Nên Nghe !)
Kinh Hoa Nghiêm tập 219 & 220 " Thân người khó được....." mới
Nhìn thấu là trí huệ chân thật.   rất hay nên nghe !!!
Trích đoạn khai thị đã được cập nhật đến số 391
-  Mới
Kinh Địa Tạng Giảng Ký (Quyển Thượng & Hạ)  Tập 51 hết !!!
Khai thị vấn đáp về đại nạn 2012 - đại chúng nên nghe !!
Cẩm nang hộ niệm (kết tập) rất hữu ích nên nghe !!!
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa
 Tập 22AB (43 & 44)
 

tinhthuquan.com

Kính chào quí Chư vị

Chúng con rất mong muốn Website này sẽ phục vụ nhiều người,
nếu quí Chư vị thấy hữu ích, xin giúp giới thiệu đến mọi người gần xa.

Nam Mô A Di Ðà Phật!