Pháp Âm (Dharma) Thông Báo  Mới Liên Tông Tổ Kinh Sách Hộ Niệm Vấn Ðáp Liên Lạc  
 
 

Thông báo lịch trình các buổi tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm 2014
Kinh Vô Lượng Thọ (CS Vọng Tây) Tập 218 (còn tiếp)
Đệ Tử Quy - Thái Lễ Húc đến tập 30 ( Nên Nghe !) Còn tiếp
Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa  <
đến tập 390 & Video > (còn tiếp)
Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 68 
Mới (còn tiếp) 
Tịnh độ đại kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 (2014, đến tập 10) 
(còn tiếp)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 142)-(71AB)  -  Mới (còn tiếp)
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (đến tập 202)  (còn tiếp)  
Quý tiếc mạng sống, xin đừng phá thai (nên xem, nghe)
An Sỹ Toàn Thư (Chu An Sỹ)  ( mới cập nhật thêm )
Phim hoạt hình " Ký Sự Địa Ngục "
(Youtube)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa
(còn tiếp)
Khai thị Phật thất "Chánh Nhân Vãng Sanh" - PS Định Hoằng (MP3)
Đại lão HT Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh  (Youtube)
Kinh Vô Lượng Thọ giảng tại Mỹ Quốc  -
Tập 34 (1992) (còn tiếp)
Cư Sĩ DiệuÂm 48 tọa đàm "Qui tắc tu học của Ấn Quang đại sư"
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đến tập 08 Mới (còn tiếp)
Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh  
80
hết !!!
Kinh Hoa Nghiêm tập 219 & 220 " Thân người khó được....." mới
Nhìn thấu là trí huệ chân thật.   rất hay nên nghe !!!
Trích đoạn khai thị đã được cập nhật đến số 391
-  Mới
Kinh Địa Tạng Giảng Ký (Quyển Thượng & Hạ)  Tập 51 hết !!!
Cẩm nang hộ niệm (kết tập) rất hữu ích nên nghe !!!
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa
 Tập 22AB (43 & 44)
 

tinhthuquan.com

Kính chào quí Chư vị

Chúng con rất mong muốn Website này sẽ phục vụ nhiều người,
nếu quí Chư vị thấy hữu ích, xin giúp giới thiệu đến mọi người gần xa.

Nam Mô A Di Ðà Phật!