Pháp Âm (Dharma Talk) Thông Báo  Mới Liên Tông Tổ Kinh Sách Hộ Niệm Vấn Ðáp Liên Lạc  

Thời khóa cộng tu, Kinh Tụng, Niệm Phật & Sám Văn

MP3 Niệm Phật công cứ (nhanh 1 tiếng  = 5700 câu Phật hiệu)     01  (Mới) !!!!!
Video Nhạc Sám Hối - Tịnh Tông Học Hội Malaysia     01
MP3 Nghi Thức Ðại hồi hướng (với cs DiệuÂm tháng 3/2011)     01  |  02  |
MP3 Thời Khóa Cộng Tu (theo Tịnh Tông Học Hội)Tiếng Việt    0102  |  03  | 04  |  05  |  06  |  07 | 08
MP3 Niệm Phật theo Ðiạ chung (Tịnh Tông Học Hội)  1      01   Mới ...
MP3 Niệm Phật theo Ðiạ chung (Tịnh Tông Học Hội)  2      01   Mới ...
MP3 Niệm Phật theo Ðiạ chung (Tịnh Tông Học Hội)  3      01   Mới ...
MP3 Niệm Phật theo Ðiạ chung & Niệm Quán Âm      01   Mới ...
MP3 Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 1 - 75 phút       |   01   |
MP3 Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật - Sư Huệ Duyên       |   01   |
MP3 Pháp Sư Tịnh Không Niệm Phật ( AMi TUO FO )       |   01   |
MP3 Niệm Phật Tiếp Dẫn - Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật (60 phút)       |   01  |
MP3 Niệm A Di Ðà Phật nguyên chất (Giọng nử)  

    |  01   |

MP3 Niệm A Di Ðà Phật Nguyên Chất (Giọng nam)       |   01   |
MP3 Niệm Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát - Thầy Huệ Duyên      
MP3 Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thầy Trí Thoát    
MP3 Niệm Phật Kinh Hành 1       |   1   |
MP3 Niệm Phật Kinh Hành 2       |   01   |
MP3 Niệm Phật Kinh Hành 3       |   01   |
MP3 Niệm Phật Kinh Hành (Chùa Hoàng Pháp)       |   01   |
MP3 Nhạc Niệm Phật 1 Nam Mô A Di Ðà Phật (30 phút)       |   01   | 
MP3 Nhạc Niệm Phật 2 Nam Mô Ami Tuo Fo (30 phút)       |   01   |
MP3 Nhạc Niệm Phật 3 Nam Mô Ami Tuo Fo (30 phút)       |   01   |
MP3 Nhạc Niệm Phật 4 Nam Mô A Di Ðà Phật (30 phút)       |   01   |
MP3 Kinh A Di Ðà (Tụng)       |   01   |
MP3 Kinh A Di Ðà Tụng (Tịnh Tông Học Hội Úc Châu)       |   01   |
MP3 Kinh A Di Ðà (Âm) - Thích Huệ Duyên Tụng      
MP3 Kinh A Di Ðà - Tán, Tụng, có nhạc (tiếng Hoa)     
MP3 Kinh Ðịa Tạng (Ðọc) -Bản dịch của  H.t Thích Trí Tịnh    
MP3 Kinh Vu Lan Báo Hiếu (Tụng)      |   01   |
MP3 Kinh Kim Cang - T. Nhật Quang Tụng     
MP3 48 Nguyện Của Phật A Di Ðà - Thích Huệ Duyên Tụng      |  01   |
MP3

Kinh A Di Ðà Diễn Kệ - Thích Huệ Duyên Tụng

     |  01    |
MP3 Kinh Dược Sư - Thích Huệ Duyên Tụng      |   01  |  02  |
MP3 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Trọn bộ) Thích Huệ Duyên Tụng      
MP3 Kinh Di Giáo - Thích Huệ Duyên Tụng       | 01  |
MP3 Kinh Ðịa Tạng - Thích Huệ Duyên Tụng       |  01  |  02  |  03  |  0405  |  06  |
MP3

Kinh Hồng Danh Sám Hối - Thích Huệ Duyên Tụng

      |   01  |  02  |
MP3 Kinh Kim Cang Bát Nhã -Thích Huệ Duyên Tụng    
MP3 Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Thích Huệ Duyên Tụng       |  01  | 02  |  03  |  04  |  05  |  06  |
MP3 Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Thích Huệ Duyên Tụng       |  01  |
MP3 Kinh Phổ Môn - Thích Huệ Duyên Tụng      
MP3 Kinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Huệ Duyên Tụng       |  01  |
MP3 Kinh Phật Ðảnh Tôn Thắng - Thích Huệ Duyên Tụng       |  01    |
MP3 Kinh Sám Hối Diệt Tội - Thích Huệ Duyên Tụng       |   01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06 |

    |  07  |  08  |  0910  |

MP3 Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Thích Huệ Duyên Tụng       |   01  |  02  |
MP3 Kinh Vu Lan - Thích Huệ Duyên Tụng       |  01  |
MP3 Liên Hoàn Sám Nguyện - Thích Huệ Duyên Tụng       |   01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |
MP3 Mục Liên Sám Pháp - Thích Huệ Duyên Tụng       |   01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |
MP3 Từ Bi Thủy Sám - Thích Huệ Duyên Tụng       |   01  |  02  |  0304  |
MP3 Thi Văn Giáo Lý (Ðức Huỳnh Phú Sổ) Thích Huệ Duyên Tụng    
MP3 Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh - Thích Huệ Duyên Tụng     
MP3 Sám Văn - Ánh Sáng Từ Bi -Thích Huệ Duyên Tụng        |  01  |  02  |  03  |  04 |
MP3 Sám Văn - Con Thuyền Ðại Ðạo -Thích Huệ Duyên Tụng        |  01  |  02  |  0304  |
MP3 Sám Văn - Ðã Chết Mà Sống -Thích Huệ Duyên Tụng        |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 Sám Văn - Ðâu Là Phàm Thánh - T. Huệ Duyên Tụng        |  01  |  0203  |  04  |  05  |
MP3 Sám Văn - Ðến Liên Hoa - T. Huệ Duyên Tụng        |   01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 Sám Văn - Ðời Mạt Pháp - T. Huệ Duyên Tụng        |   01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 Sám Văn - Ðường Giải Thoát - T. Huệ Duyên Tụng        |   01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 Sám Văn - Hỡi Quê Nhà - T. Huệ Duyên Tụng        |   01  |  02  |  03  |
MP3 Sám Văn - Là Phật Tử - T. Huệ Duyên Tụng        |   01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 Sám Văn - Lời Vàng Trong Mộng - T. Huệ Duyên Tụng        |   01  |  02  |  03  |  0405  |  06  |  07  |
MP3 Sám Văn - Rằm Tháng Mười - T. Huệ Duyên Tụng        |   01  |  0203  | 04  |  05  |  06  |
MP3 Sám Văn - Thần Cơ Thật Luận - T. Huệ Duyên Tụng        |  01  |  02  |  0304  | 
MP3 Sám Văn - Tình Ðạo Phật - T. Huệ Duyên Tụng        |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3  Sám Văn - Tiếng Nói Trong Hoa Sen - T. Huệ Duyên Tụng        |   01  |  02  |  03  |  04  |
MP3  Sám Văn - Tôi Không Quên - T. Huệ Duyên Tụng   

    |   01  |  02  |  03  |  04  |

MP3  Sám Văn - Vạn Niên Huynh Ðệ - T. Huệ Duyên Tụng        |   01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06 | 07  |  08  |
  Lá Thư Hộ Niệm    

Tịnh Thư Quán Home